Tag: đứt cáp

Ba tuyến cáp quang biển AAG, IA và SMW3 cùng gặp sự cố

Sự cố đứt cáp xảy ra đồng thời với cả ba tuyến cáp quang biển

Thời gian sửa xong cáp quang biển Liên Á tiếp tục lỗi hẹn đến 1/4

Thời gian dự kiến sửa xong nhánh S1 hướng Singapore của tuyến cáp quang biển